1. TÊN GÓI THẦU: In lịch để bàn, sổ tay, lịch Block, bao lì xì, thiệp xuân năm 2020
  2. LĨNH VỰC: Phi tư vấn

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 347/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: 04/11/2019

  1. GIÁ GÓI THẦU: 1.359.930.000 VNĐ 
  2. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh
  3. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Đàm phán trực tiếp
  4. PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
  5. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: 11/2019
  6. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói
  7. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 40 ngày kể từ ngày hiệu lực hợp đồng
  8. NHÀ THẦU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THẦU: Công ty TNHH Thiết kế Lập Phương

XEM KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU