TÍNH TOÁN QUY ĐỔI GIỮA CNG VỚI CÁC NHIÊN LIỆU KHÁC

BẢNG NHIỆT TRỊ CỦA CÁC LOẠI NHIÊN LIỆU

Nhiên liệu Đơn vị KCal BTU mmBTU
LPG Kg 11,823 46,917 0.046917
DO Kg 10,835 42,997 0.042997
FO Kg 9,800 38,890 0.038890
CNG Sm3 10,080 40,001 0.040001

BẢNG QUI ĐỔI GIỮA CÁC NHIÊN LIỆU

Nhiên liệu cơ sở ĐVT LPG (kg) DO (kg) FO (kg)
CNG Sm3 0.85258 0.93032 1.02857
CNG(Sm3) DO (kg) FO (kg)
LPG Kg 1.17292 1.09119 1.20643
CNG(Sm3) LPG(kg) FO (kg)
DO Kg 1.07490 0.91643 1.07490
CNG(Sm3) LPG(kg) DO (kg)
FO Kg 0.97222 0.82889 0.90448

Ghi chú:

  1. BTU (British Therm Unit): Đơn vị nhiệt trị của Anh quốc
  2. Sm3 (Standard cubic metre): 1 m3 CNG tại điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ 15oC, áp suất 1 at)
  3. mmBTU: Một triệu BTU
  4. 1kcal = 3.968321 BTU

© 2010 CNG Việt Nam

Design By CNG