“Chiến lược phát triển công ty cổ phần CNG Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2035” như sau:

I. Mục tiêu tổng quát

1. Xây dựng và phát triển công ty cổ phần CNG Việt Nam trở thành Công ty kinh doanh CNG/LNG hàng đầu tại Việt Nam.

2. Xây dựng và phát triển thương hiệu CNG Vietnam trở thành thương hiệu có uy tín, chất lượng và phổ biến, Xây dựng văn hóa doanh nghiệp có nền tảng vững chắc, mang lại lợi ích chung cho cộng đồng

II. Một số chỉ tiêu chủ yếu

1. Tốc độ tăng trưởng sản lượng bình quân 4,4%/năm giai đoạn 2020 – 2035, trong đó:

SẢN LƯỢNG

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG

67%
2019-2020
4%
2021-2025
4%
2026-2030
5%
2031-2035

II. Một số chỉ tiêu chủ yếu

2. Sản lượng CNG, LNG theo các năm kinh doanh

Đơn vị tính : triệu M3

ĐƠN VỊ TÍNH (TRIỆU M3)

SẢN LƯỢNG THEO NĂM

2020

2021-2025

2026-2030

2031-3035

3. Đầu tư nâng công suất nến nhà máy CNG Phú Mỹ:

  • Tiếp tục nâng công suất nhà máy lên 200 triệu m3 khí/năm vào năm 2020.

4. Cung cấp LNG cho khách hàng năm 2023:

  • Từng bước chuyển đổi đầu tư, lắp đặt hệ thống LNG và cấp LNG cho khách hàng từ năm 2023 tại khu vực miền Nam 

5. Đầu tư hệ thống cung cấp CNG/LNG cho phương tiện giao thông vận tải

© 2010 CNG Việt Nam

Design By CNG