TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng

Ông Phạm Đình Đạt

Thành viên HĐQT chuyên trách

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế;

Quá trình công tác:

Ông Phạm Đình Đạt đã công tác tại Tổng Công ty Khí Việt Nam từ năm 1985. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty Cổ phần CNG Việt Nam, ông Phạm Đình Đạt từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý quan trọng khác như: Kiểm soát viên chuyên trách Tổng Công ty Khí Việt nam; Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP.