TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu “Cung cấp bảo hiểm cho tài sản năm 2021 đợt 3”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 44/QĐ – CNG
Ngày phê duyệt: 03/02/2021

  1. Tên gói thầu: Cung cấp bảo hiểm cho tài sản năm 2021 đợt 3.
  2. Giá gói thầu: 739.553.827 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi chín triệu, năm trăm năm mươi ba nghìn, tám trăm hai mươi bảy đồng), đã bao gồm VAT 10%.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đàm phán trực tiếp.
  4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
  5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 02/2021.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu được mời đàm phán trực tiếp: Tổng Công ty Bảo hiểm PVI.
In Chia sẻ