TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu "Cung cấp dịch vụ tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản và họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021"

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 110/QĐ – CNG
Ngày phê duyệt: 01/4/2021

  1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản và họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
  2. Giá gói thầu: 552.365.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi hai triệu, ba trăm sáu mươi lăm nghìn đồng) đã bao gồm thuế VAT 10%, dự phòng phí 0%.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đàm phán trực tiếp.
  4. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
  5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 04/2021.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu được mời đàm phán trực tiếp: Công ty Cổ phần XD TM DL Hồng Ngọc Hà.
In Chia sẻ