TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu “Cung cấp vật tư cho Mixer xe đầu kéo và trạm PRU”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 11/QĐ – CNPM
Ngày phê duyệt: 08/2/2021

  1. Tên gói thầu: Cung cấp vật tư cho Mixer xe đầu kéo và trạm PRU.
  2. Giá gói thầu: 4.320 USD (Bằng chữ: Bốn nghìn, ba trăm hai mươi đô la Mỹ.) đã bao gồm chi phí hàng hoá, phí gửi hàng và dự phòng phí.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 2/2021.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu được chỉ định thầu: NGV System Company Limited.
In Chia sẻ