TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu "Kiểm định các thiết bị trên xe bồn"

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 26/QĐ – CNPM
Ngày phê duyệt: 17/3/2021

  1. Tên gói thầu: Kiểm định các thiết bị trên xe bồn.
  2. Giá gói thầu: 216.920.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm mười sáu triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng) đã bao gồm thuế VAT, các loại chi phí khác liên quan để thực hiện gói thầu và dự phòng phí
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trực tiếp
  4. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
  5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 03/2021.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
In Chia sẻ