TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu "Phụ tùng thay thế cho van giảm áp Swagelok"

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 62/QĐ – CNPM
Ngày phê duyệt: 05/5/2021

  1. Tên gói thầu: Phụ tùng thay thế cho van giảm áp Swagelok.
  2. Giá gói thầu: 294.744.560 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi bốn triệu, bảy trăm bốn mươi bốn ngàn, năm trăm sáu mươi đồng.) đã bao gồm thuế VAT, các loại chi phí khác liên quan để thực hiện gói thầu và dự phòng phí
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn
  4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
  5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 05/2021.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 100 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu được chỉ định thầu rút gọn: Công Ty TNHH M.J. Việt Nam.
In Chia sẻ