TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu "Quan trắc môi trường lao động năm 2021"

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 27/QĐ – CNPM
Ngày phê duyệt: 17/3/2021

  1. Tên gói thầu: Quan trắc môi trường lao động năm 2021.
  2. Giá gói thầu: 165.852.500 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm triệu, tám trăm năm mươi hai nghìn, năm trăm đồng.) đã bao gồm thuế VAT, các loại chi phí khác liên quan để thực hiện gói thầu và dự phòng phí
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 03/2021.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu được chỉ định thầu: Trung tâm tư vấn công nghiệp môi trường và An toàn vệ sinh lao động.
In Chia sẻ