TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu “Thuê dịch vụ rà soát, tư vấn quản trị hoạt động vận chuyển giao nhận khí CNG giai đoạn 2016-2020”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 28/QĐ – CNG
Ngày phê duyệt: 26/1/2021

  1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ rà soát, tư vấn quản trị hoạt động vận chuyển giao nhận khí CNG giai đoạn 2016-2020
  2. Giá gói thầu: 498.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi tám triệu đồng chẵn); Giá đã bao gồm dự phòng phí, lệ phí và thuế GTGT.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
  4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
  5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 1/2021.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hiệu lực của hợp đồng.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu được chỉ định thầu rút gọn: Công ty Cổ phần giải pháp IBOSS.
In Chia sẻ