TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KH LCNT gói thầu "Thuê hệ thống phụ trợ cấp khí cho khách hàng Nhật Quang"

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyệt: 25/QĐ – CNMB
Ngày phê duyệt: 09/2/2021

  1. Tên gói thầu: Thuê hệ thống phụ trợ cấp khí cho khách hàng Nhật Quang.
  2. Giá gói thầu: 385.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi lăm triệu đồng), đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dự phòng phí bằng 0.
  3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
  5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 2/2021.
  6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  7. Thời gian thực hiện hợp đồng: từ ngày 28/2/2021 đến 31/12/2022 và tự động gia hạn trong suốt thời gian cấp khí cho Nhật Quang.
  8. Nhà thầu được chỉ định thầu: Công ty TNHH Thiết bị hệ thống LPG.
In Chia sẻ