TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu "Kiểm định các thiết bị trên xe bồn"

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 47/QĐ-CNPM
Ngày phê duyệt: 08/4/2021

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công tyCổ phần LDT.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 206,800,000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm lẻ sáu triệu, tám trăm nghìn đồng) đã bao gồm các loại thuế và chi phí liên quan để thực hiện gói thầu.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
In Chia sẻ