TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu “Thuê dịch vụ rà soát, tư vấn quản trị hoạt động vận chuyển giao nhận khí CNG giai đoạn 2016-2020”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 31/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 28/01/2021

  1. TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty Cổ phần giải pháp IBOSS.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 495.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn), đã bao gồm dự phòng phí, lệ phí, thuế GTGT.
  3. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG: Trọn gói.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
In Chia sẻ