TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
KQ LCNT gói thầu “Tổ chức tiệc gặp mặt cuối năm cho CBCNV”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 05/QĐ-CNPM
Ngày phê duyệt: 22/1/2021

  1. TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty TNHH DV Nhà Hàng Phượng Hoàng.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 148.500.000VNĐ (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm ngàn đồng). Giá trên đã bao gồm thuế VAT, các loại thuế và phí liên quan để thực hiện gói thầu.
  3. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
In Chia sẻ