TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Vật tư động cơ CAT”

1.    Tên nhà thầu trúng thầu: Công Ty TNHH Công nghiệp Phú Thái;
2.    Giá trúng thầu: 308.805.200 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm lẻ tám triệu, tám trăm lẻ năm ngàn, hai trăm đồng.), giá trên đã bao gồm các loại thuế và chi phí liên quan để thực hiện gói thầu;
3.    Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
4.    Thời gian thực hiện hợp đồng: 80 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

In Chia sẻ