I – GIỚI THIỆU

Nhận thức được an toàn là vấn đề sống còn đối với ngành công nghiệp khí, cho nên từ năm 2010, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam ( CNG VN) đã ban hành Chính sách An toàn – Sức khỏe – Chất lượng – Môi trường phiên bản đầu tiên.

Chính sách An toàn – Sức khỏe – Chất lượng – Môi trường của Công ty cổ phần CNG Việt Nam  là ngăn ngừa các thiệt hại về Con người, Tài sản, Môi trường và thỏa mãn nhu cầu khách hàng trong các hoạt động sản xuất, vận chuyển và phân phối khí CNG.

Để thực hiện Chính sách trên, CNG Việt Nam cam kết thiết lập và duy trì một Hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe – Chất lượng – Môi trường, đảm bảo:

 1. Tuân thủ luật pháp hiện hành và các yêu cầu khác từ các bên liên quan;
 2. Đáp ứng các yêu cầu quản lý An toàn – Sức khỏe – Chất lượng – Môi trường theo Tiêu chuẩn Quốc tế.
 3. Phù hợp với cơ cấu tổ chức của CNG Việt Nam;
 4. Kiểm soát các nguy hiểm, rủi ro có thể gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ, hư hỏng tài sản, tác hại môi trường và chất lượng sản phẩm dịch vụ;
 5. Được định kỳ xem xét và không ngừng cải tiến;
 6. Được thấu hiểu thông suốt trong toàn thể Cán bộ công nhân viên và phổ biến đến các bên liên quan.

Chính sách ATSK-CL-MT của CNG VN

II – CƠ CẤU HỆ THỐNG QUẢN LÝ ATSKCLMT

1. MỤC TIÊU

 • OHSAS 18001: 2007/ ISO 45001:2018:Nhận diện các rủi ro về an toàn, sức khỏe của người lao động và đưa ra các biện pháp kiểm soát để đảm bảo an toàn và sức khỏe của người lao động cũng như thiệt hại về tài sản đồng thời tuân thủ luật pháp về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 • ISO 14001:2015:Nhận diện các mối nguy về môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh và đưa ra các biện pháp kiểm soát để đảm bảo giảm thiểu tác động môi trường đồng thời tuân thủ các luật pháp về bảo vệ môi trường.
 • ISO 9001:2015:Thiếp lập các quá trình hoạt động của CNG VN và kiểm soát các hoạt động thông qua các chỉ số đo lường hiệu lực của quá trình, qua thực hiện cải tiến liên tục nhằm năng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.

2. MÔ HÌNH CẤU TRÚC

Các tiêu chuẩn OHSAS 18001: 2007/ISO 45001:2018, ISO 9001 – 2015, ISO 14001 – 2015 trong hệ thống quản lý ATSKCLMT của CNG Việt Nam được xây dựng dựa trên mô hình cấu trúc chung là  P-D-C-A (Plan – Do – Act – Check):

hse-1III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG & ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ATSKCLMT

Ngay từ ngày đầu thành lập, việc xây dựng, áp dụng và duy trì hiệu lực của Hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe – Chất lượng – Môi trường (HSEQ) theo các tiêu chuẩn quốc tế trong các hoạt động của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam luôn được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là chìa khóa giúp CNG VN thực hiện thành công sứ mệnh của mình, cung cấp các sản phẩm khí sạch, an toàn, hiệu quả, giá cả cạnh tranh.

Với cam kết mạnh mẽ từ cấp lãnh đạo cao nhất, từ năm 2010 đến nay, các chứng nhận sự phù hợp của hệ thống quản lý ATSKCLMT theo tiêu chuẩn OHSAS 18001/ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001 của CNG VN luôn được cập nhật với các phiên bản mới nhất, được đánh giá giám sát định kỳ bởi tổ chức đánh giá chứng nhận uy tín thế giới là Viện tiêu chuẩn Anh (BSI).

Các quy trình hoạt động được chuẩn hóa bằng văn bản, phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, CBCNV, giúp thực hiện công việc đúng ngay từ đầu, có sự kiểm soát chặt chẽ, qua đó giảm khối lượng công việc làm lại, giảm được lãng phí về thời gian, nhân lực, tiết kiệm chi phí sản xuất và là cơ sở để Công ty ngày càng hoàn thiện công tác quản lý.

Cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ, theo dõi sự không phù hợp, đánh giá sự hài lòng của khách hàng, đánh giá nội bộ và đánh giá giám sát của bên ngoài…đã tạo cơ hội thường xuyên để Công ty thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến hiệu quả hoạt động, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hướng đến sự thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Hoạt động SXKD của công ty tuân thủ và đáp ứng được các mục tiêu, yêu cầu của tiêu chuẩn, giảm thiểu rủi ro, không có tai nạn lao động, thể hiện sự quan tâm của công ty đến môi trường làm việc an toàn, sức khỏe của người lao động cũng như trách nhiệm đối với cộng đồng, đối với xã hội.

Việc xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý ATSKCLMT theo các tiêu chuẩn quốc tế góp phàn nâng cao lợi thế cạnh tranh và phát triển thương hiệu CNG Việt Nam trờ thành thương hiệu có uy tín, đi đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh các sản phẩm nhiên liệu sạch, an toàn, thân thiện với môi trường.

Các chứng chỉ

 1. Chứng chỉ hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007
 2. Chứng chỉ hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 3. Chứng chỉ hệ thống quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

© 2010 CNG Việt Nam

Design By CNG