KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: …/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: …/…/…

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU:…
  2. GIÁ TRÚNG THẦU:…
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói/Hợp đồng theo đơn giá cố định/Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG:…