1. TÊN GÓI THẦU: Cung cấp dịch vụ tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty lần II, nhiệm kỳ 2020-2025
  2. LĨNH VỰC: Phi Tư vấn

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 31/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: 13/02/2020

  1. GIÁ GÓI THẦU: 443.212.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi ba triệu, hai trăm mười hai triệu đồng); đã bao gồm thuế VAT.
  2. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  3. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Đàm phán trực tiếp.
  4. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 02/2020.
  5. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá cố định.
  6. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. NHÀ THẦU ĐƯỢC MỜI ĐÀM PHÁN TRỰC TIẾP: Công ty TNHH XD TMDL Hồng Ngọc Hà.
Print Friendly, PDF & Email