KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 13/QĐ-CNPM

Ngày phê duyệt: 02/03/2020

  1. TÊN GÓI THẦU: Bảo dưỡng đại tu động cơ G3406 của máy nén số 5
  2. GIÁ GÓI THẦU: 1.325.309.095 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm hai mươi lăm triệu, ba trăm lẻ chín nghìn, không trăm chín mươi lăm đồng), đã bao gồm thuế VAT và dự phòng phí bằng không.
  3. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh
  4. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Chỉ định thầu rút gọn
  5. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 03/2020
  6. NHÀ THẦU ĐƯƠC CHỈ ĐỊNH THẦU: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái
  7. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  8. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 120 ngày kể từ ngày hiệu lực hợp đồng
Print Friendly, PDF & Email