1. TÊN GÓI THẦU: Bảo dưỡng PRU đặt tại trạm trung tâm Mỹ phước 3
  2. LĨNH VỰC: Phi tư vấn

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 395/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: 99/11/2019

  1. GIÁ GÓI THẦU: 149.912.620 VNĐ
  2. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh
  3. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Chỉ định thầu rút gọn
  4. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 12/2019
  5. LOẠI HỢP ĐỒNG: Trọn gói
  6. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 15 ngày kể từ ngày hiệu lực hợp đồng
  7. NHÀ THẦU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THẦU: Công ty TNHH TMDV Xây lắp & Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Xuân Sơn

XEM KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Print Friendly, PDF & Email