1. TÊN GÓI THẦU: Cung cấp bảo hiểm cháy, nổ và các rủi ro đặc biệt cho 02 máy nén và 02 PRU năm 2020″
  2. LĨNH VỰC: Phi tư vấn

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 377/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: 22/11/2019

  1. GIÁ GÓI THẦU: 128.078.841 VNĐ
  2. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh
  3. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Đàm phán trực tiếp
  4. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 11/2019
  5. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói
  6. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng
  7. NHÀ THẦU ĐƯỢC MỜI ĐÀM PHÁN: Công ty bảo hiểm BIDV Vũng Tàu
Print Friendly, PDF & Email