KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 94/QĐ – CNMB
Ngày phê duyệt: 24/11/2020

  1. Tên gói thầu: Cung cấp bảo hiểm rủi ro mọi tài sản năm 2020-2021
  2. Giá gói thầu: 19.609.836 đồng (Mười chín triệu, sáu trăm lẻ chín nghìn, tám trăm ba mươi sáu đồng), đã bao gồm thuế GTGT.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đàm phán trực tiếp.
  4. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
  5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 11/2020.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu được mời vào đàm phán trực tiếp: Tổng công ty Bảo hiểm PVI.

Print Friendly, PDF & Email