KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 379/QĐ – CNG
Ngày phê duyệt: 09/10/2020

  1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bản quyền Gsuite Basic năm 2020-2021.
  2. Giá gói thầu: 241.300.000 đồng (Hai trăm bốn mươi mốt triệu, ba trăm nghìn đồng); Giá đã bao gồm các loại thuế, phí.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
  4. Hình thức hợp đồng: hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 10/2020.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu được chỉ định thầu rút gọn: Công ty TNHH Công nghệ Kinh doanh Quốc tế.
Print Friendly, PDF & Email