KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 413/QĐ – CNG
Ngày phê duyệt: 19/11/2020

  1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ chuyển phát năm 2021.
  2. Giá gói thầu: 158.214.900 đồng (Một trăm năm mươi tám triệu, hai trăm mười bốn nghìn, chín trăm đồng), giá đã bao gồm thuế VAT phụ phí nhiên liệu và dự phòng phí )%.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
  4. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
  5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 11/2020.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu được mời chỉ đinh thầu: Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel.
Print Friendly, PDF & Email