KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 348/QĐ – CNG
Ngày phê duyệt: 09/9/2020

  1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chứ hội nghị an toàn năm 2020
  2. Giá gói thầu: 1.333.310.000 đồng (Một tỷ, ba trăm ba mươi ba triệu, ba trăm mười nghìn đồng); Giá đã bao gồm thuế VAT 10%, dự phòng phí 0%.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đàm phán trực tiếp.
  4. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
  5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 9/2020.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu mời đàm phán trực tiếp: Công ty TNHH XD TM DL Hồng Ngọc Hà.
Print Friendly, PDF & Email