KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 109/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: 24/3/2020

  1. TÊN GÓI THẦU: Cung cấp dịch vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  2. GIÁ GÓI THẦU: 327.690.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi bảy triệu, sáu trăm chin mươi nghìn đồng); giá đã bao gồm thuế VAT 10%.
  3. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất 
  4. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Đàm phán trực tiếp
  5. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 03/2020
  6. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá cố định
  7. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 30 ngày kể từ ngày hiệu lực của hợp đồng
  8. NHÀ THẦU ĐƯỢC MỜI ĐÀM PHÁN TRỰC TIẾP: Công ty TNHH  XD TM DL Hồng Ngọc Hà