KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 404/QĐ – CNG
Ngày phê duyệt: 10/11/2020

  1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020.
  2. Giá gói thầu: 498.657.500 đồng (Bốn trăm chín mươi tám triệu, sáu trăm năm mươi bảy nghìn, năm trăm đồng), giá đã bao gồm thuế VAT 10%, dự phòng phí 0%.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đàm phán trực tiếp.
  4. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
  5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 11/2020.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu được mời đàm phán trực tiếp: Công ty TNHH Du lịch Sơn.
Print Friendly, PDF & Email