1. TÊN GÓI THẦU: Cung cấp nhiên liệu cho 03 xe văn phòng CNMB
  2. LĨNH VỰC: Hàng hóa

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 17/QĐ-CNMB

Ngày phê duyệt: 18/02/2020

  1. GIÁ GÓI THẦU: 845.818.855 VNĐ (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi lăm triệu, tám trăm mười tám nghìn, tám trăm năm mươi lăm đồng); đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dự phòng).
  2. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  3. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Chỉ định thầu rút gọn.
  4. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 02/2020.
  5. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá điều chỉnh.
  6. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. NHÀ THẦU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN: Công ty CP Đầu tư Xăng dầu Dầu khí Hà Nội.
Print Friendly, PDF & Email