KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 401/QĐ – CNG
Ngày phê duyệt: 09/11/2020

  1. Tên gói thầu: Cung cấp phần mềm quản lý khách hàng.
  2. Giá gói thầu: 130.528.000 VND (Bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu, năm trăm hai mươi tám ngàn đồng) đã bao gồm dự phòng phí (bằng 0), các phụ phí liên quan, phần mềm và các dịch vụ liên quan phần mềm không chịu thuế GTGT.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
  4. Hình thức hợp đồng: : Trọn gói.
  5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 11/2020.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hiệu lực của hợp đồng.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu được chỉ định thầu rút gọn: Công ty CP công nghệ GETFLY Việt Nam.
Print Friendly, PDF & Email