KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 14/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: 04/02/2020

  1. TÊN GÓI THẦU: Đánh giá khả năng mở rộng nhà máy CNG Phú mỹ và lập hồ sơ thỏa thuận PCCC
  2. GIÁ GÓI THẦU: 168,960,000 VNĐ
  3. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh
  4. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Chỉ định thầu rút gọn
  5. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 02/2020
  6. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói
  7. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 14 ngày kể từ ngày hiệu lực hợp đồng
Print Friendly, PDF & Email