KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 423/QĐ – CNG
Ngày phê duyệt: 27/11/2020

  1. Tên gói thầu: In lịch để bàn, lịch Block, bao lì xì, thiệp xuân năm 2021.
  2. Giá gói thầu: 1.159.345.000 VNĐ (Một tỷ, một trăm năm mươi chín triệu, ba trăm bốn mươi lăm ngàn đồng), chi phí đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển, giao hàng và dự phòng phí 0%.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đàm phán trực tiếp.
  4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 11/2020.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu được mời đàm phán trực tiếp: :  Công ty TNHH Thiết kế Lập Phương.
Print Friendly, PDF & Email