KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 57/QĐ-CNMB

Ngày phê duyệt: 14/05/2020

  1. TÊN GÓI THẦU: khám sức khỏe định kỳ đợt 1 năm 2020.
  2. GIÁ GÓI THẦU: 214.360.000 VND (Hai trăm mười bốn triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn), chi phí khám bệnh không phải chịu thuế GTGT.
  3. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  4. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Đàm phán trực tiếp.
  5. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 05/2020.
  6. NHÀ THẦU LỰA CHỌN ĐỂ ĐÀM PHÁN: Bệnh viện đại học Y Hà Nội.
  7. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá cố định.
  8. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 30 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.
Print Friendly, PDF & Email