1. TÊN GÓI THẦU: Pano quảng cáo ngoài trời trên tuyến quốc lộ 13 tỉnh Bình Dương năm 2020
  2. LĨNH VỰC: Phi Tư vấn

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 04/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: 10/01/2020

  1. GIÁ GÓI THẦU: 3.630.000.000 VNĐ; đã bao gồn thuế, dự phòng phí và toàn bộ chi phí liên quan.
  2. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  3. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Đàm phán trực tiếp
  4. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 01/2020.
  5. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói.
  6. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 36 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thiện việc thi công lắp đặt
  7. NHÀ THẦU ĐƯỢC MỜI ĐÀM PHÁN TRỰC TIẾP: Công ty Cổ phần Ánh Sao Dương.
Print Friendly, PDF & Email