KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 285/QĐ – CNG
Ngày phê duyệt: 14/7/2020

  1. Tên gói thầu: Sản xuất phim báo cáo công tác an toàn
  2. Giá gói thầu: 71.500.000 đồng (Bảy mươi mốt triệu năm trăm nghìn đồng); Giá đã bao gồm thuế VAT.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đàm phán trực tiếp.
  4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
  5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 7/2020.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu mời đàm phán trực tiếp: Công ty TNHH Truyền Thông Bút Vàng.
Print Friendly, PDF & Email