KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 03/QĐ-CNPM

Ngày phê duyệt: 09/01/2020

  1. TÊN GÓI THẦU: Sửa chữa mettering skid trạm Lixil
  2. GIÁ GÓI THẦU: 380.146.151 VNĐ
  3. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh
  4. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Chỉ định thầu rút gọn
  5. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 01/2020
  6. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói
  7. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực