KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 308/QĐ – CNG
Ngày phê duyệt: 06/8/2020

  1. Tên gói thầu: Thiết kế nội thất.
  2. Giá gói thầu: 469.320.775 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi chín triệu, ba trăm hai mươi nghìn, bảy trăm bảy mươi lăm đồng); Giá đã bao gồm phí, lệ phí và thuế GTGT.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi định thầu rút gọn.
  4. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
  5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 8/2020.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu được chỉ định thầu: Công ty TNHH Kiến Sài Gòn.
Print Friendly, PDF & Email