1. TÊN GÓI THẦU: Thực hiện công tác bồi dưỡng bằng hiện vật của CNMB năm 2020
  2. LĨNH VỰC: hàng hóa

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 27/QĐ-CNMB

Ngày phê duyệt: 04/03/2020

  1. GIÁ GÓI THẦU: 116.160.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm mười sáu triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng); đã bao gồm thuế VAT, phí và lệ phí liên quan.
  2. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  3. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Chỉ định thầu rút gọn.
  4. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 03/2020.
  5. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.
  6. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. NHÀ THẦU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THẦU: Công ty TNHH Linh Nhi Milk.
Print Friendly, PDF & Email