KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 04/QĐ-CNMB

Ngày phê duyệt: 10/01/2020

  1. TÊN GÓI THẦU: Thuê dịch vụ vận chuyển khí CNG cho khách hàng năm 2020
  2. GIÁ GÓI THẦU: 19.751.629.840 VNĐ; đã bao gồm thuế, phí và dự phòng
  3. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh
  4. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Chỉ định thầu rút gọn
  5. NHÀ THẦU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất Nhập Khẩu Khí Hóa Lỏng Hà Nội
  6. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 01/2020
  7. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá điều chỉnh
  8. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực