KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 08A/QĐ-CNMB

Ngày phê duyệt: 14/01/2020

  1. TÊN GÓI THẦU: Thuê dịch vụ vận hành
  2. GIÁ GÓI THẦU: 1.645.487.712 VNĐ; đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dự phòng
  3. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh
  4. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Chỉ định thầu rút gọn
  5. NHÀ THẦU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THẦU RÚT GỌN: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất Nhập Khẩu Khí Hóa Lỏng Hà Nội
  6. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 01/2020
  7. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá cố định
  8. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực
Print Friendly, PDF & Email