KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 03/QĐ-CNMB

Ngày phê duyệt: 09/01/2020

  1. TÊN GÓI THẦU: Thuê trạm giảm áp cung cấp khí CNG cho khách hàng VFG
  2. GIÁ GÓI THẦU: 2.412.346.154 VNĐ
  3. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh
  4. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Chỉ định thầu rút gọn
  5. NHÀ THẦU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THẦU: Công ty Cổ phần Điện khí Trường Thành
  6. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 01/2020
  7. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá cố định
  8. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Print Friendly, PDF & Email