KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 07/QĐ-CNMB

Ngày phê duyệt: 14/01/2020

  1. TÊN GÓI THẦU: Thuê văn phòng, nhà công vụ cho trung tâm điều độ
  2. GIÁ GÓI THẦU: 369.600.000 VNĐ; đã bao gồm thuế GTGT
  3. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh
  4. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Đàm phán trực tiếp
  5. NHÀ THẦU ĐƯỢC MỜI ĐÀM PHÁN TRỰC TIẾP: Công ty TNHH Nước Giải Khát Thành Công Tiền Hải
  6. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 01/2020
  7. LOẠI HỢP ĐỒNG: Trọn gói
  8. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực
Print Friendly, PDF & Email