KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 06/QĐ-CNMB

Ngày phê duyệt: 14/01/2020

  1. TÊN GÓI THẦU: Tiệc tất niên năm 2019
  2. GIÁ GÓI THẦU: 179.487.000 VNĐ; đã bao gồm thuế, phí và dự phòng
  3. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh
  4. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Đàm phán trực tiếp
  5. NHÀ THẦU ĐƯỢC MỜI ĐÀM PHÁN TRỰC TIẾP: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đẳng Cấp Việt
  6. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 01/2020
  7. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá cố định
  8. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 20 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực