1. TÊN GÓI THẦU: Trang bị đồng phục công sở nhận diện thương hiệu CNG Việt Nam năm 2019
  2. LĨNH VỰC: Phi tư vấn

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 412/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: 05/12/2019

  1. GIÁ GÓI THẦU: 1.868.800.000 VNĐ
  2. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh
  3. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Đàm phán trực tiếp
  4. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 12/2019
  5. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng theo đơn giá cố định
  6. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Print Friendly, PDF & Email