KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 374/QĐ – CNG
Ngày phê duyệt: 07/10/2020

  1. Tên gói thầu: Tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
  2. Giá gói thầu: 368.500.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tám triệu, năm trăm nghìn đồng); Giá đã bao gồm dự phòng phí, lệ phí và thuế GTGT.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
  4. Hình thức hợp đồng: hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 10/2020.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu được mời thương thảo hợp đồng: Công ty Cổ phần chứng khoán FPT (FPTS).
Print Friendly, PDF & Email