1. TÊN GÓI THẦU: Tư vấn thẩm định giá tài sản, dự án CNG tại KCN Tiền Hải, Thái Bình
  2. LĨNH VỰC: Tư vấn

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 34/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: 24/02/2020

  1. GIÁ GÓI THẦU: 270.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi triệu đồng); đã bao gồm thuế VAT, phí và lệ phí liên quan.
  2. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  3. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Chỉ định thầu rút gọn.
  4. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 02/2020.
  5. LOẠI HỢP ĐỒNG: Trọn gói.
  6. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 30 ngày kể từ ngày ký biên bản cung cấp đủ hồ sơ tài liệu.
  7. NHÀ THẦU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THẦU: Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài Chính Việt Nam.
Print Friendly, PDF & Email