KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 39/QĐ-CNMB

Ngày phê duyệt: 11/03/2020

  1. TÊN GÓI THẦU: Tư vấn thẩm định giá tài sản thuộc hệ thống chuyển giao tài sản của PVgas North
  2. GIÁ GÓI THẦU: 70.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng); đã bao gồm thuế VAT, phí và lệ phí liên quan
  3. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh
  4. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Chỉ định thầu rút gọn
  5. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 03/2020
  6. LOẠI HỢP ĐỒNG: Trọn gói
  7. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 30 ngày kể từ ngày cung cấp đủ hồ sơ tài liệu, khảo sát tài sản
  8. NHÀ THẦU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THẦU: Chi nhánh Miền Nam – Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài Chính Việt Nam