1. TÊN GÓI THẦU: Quảng cáo trên đài truyền hình Bình Dương
  2. LĨNH VỰC: Phi tư vấn

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 397/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: 29/11/2019

  1. GIÁ GÓI THẦU: 1.551.000.000 VNĐ
  2. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh
  3. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Đàm phán trực tiếp
  4. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 11/2019
  5. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói
  6. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng
  7. NHÀ THẦU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THẦU: Công ty TNHH Truyền Thông Bút Vàng
Print Friendly, PDF & Email