KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 110/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: 24/3/2020

  1. TÊN GÓI THẦU: Cung cấp bảo hiểm Corona cho CBCNV khu vực miền Nam
  2. GIÁ GÓI THẦU: 67.200.000 VNĐ (Sáu mươi bảy triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn).
  3. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  4. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Đàm phán trực tiếp
  5. THỜI GIAN BẮT ĐẦU LỰA CHỌN NHÀ THẦU: tháng 03/2020
  6. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá cố định
  7. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  8. NHÀ THẦU ĐƯỢC MỜI ĐÀM PHÁN TRỰC TIẾP: Công ty Bảo hiểm PVI Vũng Tàu