KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 223/QĐ – CNG
Ngày phê duyệt: 23/6/2020

  1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức trao đổi, tháo gỡ khó khăn cho Khách hàng do ảnh hưởng bởi dịch covid 19
  2. Giá gói thầu: 328.460.000 đồng (Ba trăm hai mươi tám triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng); Giá đã bao gồm thuế VAT 10%, dự phòng phí 0%.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đàm phán trực tiếp.
  4. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
  5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 6/2020.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  7. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh.
  8. Nhà thầu mời đàm phán trực tiếp: Công ty TNHH Du lịch Sơn.
Print Friendly, PDF & Email